Vyhláška č. 20/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

Čiastka 9/2008
Platnosť od 24.01.2008
Účinnosť od 01.02.2008