Vyhláška č. 171/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2008 okrem bodov 3, 6, 20 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 31.07.2019 Delená účinnosť
15.05.2008 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

15.05.2008