Zákon č. 165/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 357/2015 Z. z.(nepriamo), 358/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 357/2015 Z. z.(nepriamo), 358/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.06.2008 - 31.12.2015