Zákon č. 140/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2008 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.04.2008