Opatrenie č. 135/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007

Čiastka 58/2008
Platnosť od 24.04.2008
Účinnosť od 30.04.2008

OBSAH