Oznámenie č. 118/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou

Čiastka 47/2008
Platnosť od 08.04.2008
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončí 20. februára 2009 v súlade s článkom 7 ods. 1 dohovoru.