Redakčné oznámenie č. r1/c268/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z.

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 uvedená pod číslom 2 má správne znieť:

3) § 50b ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.