Oznámenie č. 92/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 52/2007
Platnosť od 07.03.2007
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 13. júna 2000 na základe článku 29 ods. 1, v zmysle oznámenia č. 354/2002 Z. z.