Zákon č. 84/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 202/2009 Z. z.(nepriamo), 506/2009 Z. z.(nepriamo), 126/2015 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo), 185/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 49/2007
Platnosť od 01.03.2007
Účinnosť od 01.07.2016