Zákon č. 666/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.02.2008

OBSAH