Zákon č. 659/2007 Z. z.Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 70/2008 Z. z., 270/2008 Z. z., 397/2008 Z. z., 421/2008 Z. z., 492/2009 Z. z.(nepriamo), 129/2010 Z. z.(nepriamo), 203/2011 Z. z.(nepriamo), 324/2011 Z. z.(nepriamo), 372/2012 Z. z.(nepriamo), 358/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 266/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2016 do28.02.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem ustanovení čl. XXII bodov 2. až 4. [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4, § 8aa ods. 3], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008, a okrem ustanovení čl. II bodu 2. [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)], bodu 6. [§ 3], bodov 8. a 9. [§ 4 ods...