Zákon č. 659/2007 Z. z.Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 70/2008 Z. z., 270/2008 Z. z.)

Čiastka 266/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.08.2008 do31.10.2008
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem ustanovení čl. XXII bodov 2. až 4. [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4, § 8aa ods. 3], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008, a okrem ustanovení čl. II bodu 2. [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)], bodu 6. [§ 3], bodov 8. a 9. [§ 4 ods...