Zákon č. 654/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 351/2011 Z. z.)

Čiastka 264/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.11.2011
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 59a a § 71 ods. 2 písm. d) v päťdesiatom treťom a päťdesiatom siedmom bode čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008