Zákon č. 653/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 568/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 264/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.02.2010
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 2. až 82., § 92a v bode 84. a bodov 85. až 89., čl. II, III, čl. IV bodov 1. a 3. a čl. V až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008