Zákon č. 648/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 29.12.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.2007