Zákon č. 647/2007 Z. z.Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2008 s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.