Nariadenie vlády č. 637/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov

Čiastka 261/2007
Platnosť od 28.12.2007 do28.04.2009
Účinnosť od 05.01.2008 do28.04.2009
Zrušený 140/2009 Z. z.

OBSAH