Oznámenie č. 634/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 260/2007
Platnosť od 28.12.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.