Oznámenie č. 632/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 260/2007
Platnosť od 28.12.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2008 v súlade s článkom 14 ods. 1.