Oznámenie č. 627/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 259/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 - 31.12.2014