Opatrenie č. 625/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 258/2007
Platnosť od 22.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.2007