Nariadenie vlády č. 623/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z.

Čiastka 257/2007
Platnosť od 22.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie