Vyhláška č. 616/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 254/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do14.03.2019
Zrušený 74/2019 Z. z.

OBSAH