Oznámenie č. 60/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 39/2007
Platnosť od 10.02.2007
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť 1. januára 2007.

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2006 boli v Ženeve prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb. a oznámenie č. 444/2005 Z. z.).

Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť 1. januára 2007 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Tieto zmeny a doplnky sú uverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2007.

Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.