Oznámenie č. 60/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 39/2007
Platnosť od 10.02.2007
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis

10.02.2007