Oznámenie č. 6/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Kajmanskými ostrovmi o zdaňovaní príjmu z úspor

Čiastka 6/2007
Platnosť od 05.01.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2005 v súlade s článkom 10 a v súlade s tým istým článkom sa uplatňuje od 1. júla 2005.