Vyhláška č. 589/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania

Čiastka 246/2007
Platnosť od 18.12.2007
Účinnosť od 01.01.2014