Oznámenie č. 584/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.