Zákon č. 568/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 129/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 237/2007
Platnosť od 06.12.2007
Účinnosť od 11.06.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.2010 129/2010 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 10.06.2010