Vyhláška č. 545/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

Čiastka 229/2007
Platnosť od 29.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.