Zákon č. 529/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Čiastka 223/2007
Platnosť od 24.11.2007
Najbližšie účinné znenie 01.01.2008

529

ZÁKON

z 25. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 203/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 40 ods. 9 sa číslica „2010“ nahrádza číslicou „2007“.

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 203/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 tabuľka č. 3 znie:

„Tabuľka č. 3:

Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí používajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby, majúce pôvod na území Slovenskej republiky

 RokKK
Trieda A a B
EQ
prekročená
KQ
EL
 dodržaný 

KELD
Trieda A4)
EL
 prekročený 
KELP
Údaje
nezistené
 (§ 5 ods. 2)
KELN
 Trieda B2)


KELB
 2001   0,60   3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
 2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
 2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
 2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
 2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
 2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
 2007 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,35
 2008
 a neskôr 
0,70 3,0 1,0 4,0 1,5
".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.