Zákon č. 529/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

(v znení č. 137/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 223/2007
Platnosť od 24.11.2007
Účinnosť od 01.06.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2010 137/2010 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 31.05.2010

Pôvodný predpis

24.11.2007