Oznámenie č. 501/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov

Čiastka 212/2007
Platnosť od 13.11.2007
Redakčná poznámka

Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2007.