Zákon č. 500/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 212/2007
Platnosť od 13.11.2007
Účinnosť od 01.01.2008