Nariadenie vlády č. 490/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov

Čiastka 206/2007
Platnosť od 30.10.2007
Najbližšie účinné znenie 01.11.2007

OBSAH

490

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 písm. c) bode 1.1 v pravom stĺpci sa vypúšťa slovo „Dánsko“.

2. V prílohe č. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Grapevine flavescence dorée MLO  Česká republika (do 31. marca 2009), regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku (do 31. marca 2009), región Basilicata v Taliansku (do 31. marca 2009)“.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Smernica Komisie 2007/40/ES z 28. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Robert Fico v. r.