Nariadenie vlády č. 475/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme

Čiastka 200/2007
Platnosť od 19.10.2007 do31.08.2009
Účinnosť od 20.10.2007 do31.08.2009
Zrušený 420/2008 Z. z.