Oznámenie č. 473/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

473

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 3. októbra 2007 č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2007 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.