Vyhláška č. 470/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007 do31.01.2010
Účinnosť od 01.11.2007 do31.01.2010
Zrušený 568/2009 Z. z.

OBSAH