Zákon č. 456/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2007
Platnosť od 10.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007

OBSAH