Zákon č. 455/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2007
Platnosť od 10.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.10.2007