Vyhláška č. 448/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

(v znení č. 98/2016 Z. z., 283/2016 Z. z.)

Čiastka 190/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.11.2016 do31.03.2018