Vyhláška č. 448/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Čiastka 190/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007 do29.02.2016

448

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. septembra 2007

o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) U zamestnancov, ktorí sú exponovaní viacerým faktorom práce a pracovného prostredia, sa pre jednotlivé faktory určuje kategória osobitne.

§ 2

Náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Ivan Valentovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.

PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ

Faktor

a) Pevné aerosóly (prach)1)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekračuje najvyššie prípustný expozičný limit.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia pevného aerosólu.
3.a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako najvyššie prípustný expozičný limit, ale neprekročí 2-násobok najvyššie prípustného expozičného limitu.
b) Práce, pri ktorých odpoveď organizmu poukazuje na možné špecifické pôsobenie pevného aerosólu.
c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia pevného aerosólu.
4.a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 2-násobok najvyššie prípustného expozičného limitu.
b) Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov zodpovedá kritériám kategórie 3, a zároveň sa u zamestnancov zisťujú zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k pôsobeniu pevného aerosólu.
b) Hluk2)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce, pri ktorých nie sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku, ale normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h je väčšia ako 75 dB alebo vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk je väčšia ako 130 dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení, pričom týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeň prekračuje 75 dB, ale neprekračuje hornú akčnú hodnotu expozície.
3.a) Práce, pri ktorých sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku, ale prekročenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je menšie ako 10 dB alebo prekročenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk je menšie ako 3 dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení a týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeň prekračuje hornú akčnú hodnotu expozície.
4.a) Práce, pri ktorých sú prekročené horné akčné hodnoty expozície hluku a prekročenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je 10 dB a viac alebo prekročenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk je 3 dB a viac.
b) Práce, pri ktorých normalizovaná hladina expozície hluku alebo vrcholová hladina C akustického tlaku zodpovedá kritériám kategórie 3, a zároveň sa u zamestnancov zisťujú zmeny sluchu vo vzťahu k pôsobeniu hluku.
c) Vibrácie3)
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých nie sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú 0,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
3.a) Práce, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekračujú 1,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 2, ale súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce alebo pracovného prostredia (najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie, chlad, vlhkosť).
c) Práce, pri ktorých odpoveď organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie vibrácií.
4.a) Práce, pri ktorých hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú 1,5- -násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 3, ale súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce alebo pracovného prostredia (najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie, chlad, vlhkosť).
c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 3, a zároveň sa u zamestnancov zisťujú zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k pôsobeniu vibrácií.
d) Chemické faktory1)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný chemický faktor, ale neprekračuje priemerný najvyššie prípustný expozičný limit.
b) Práce, pri ktorých súčasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné účinky sa môžu sčítať, ak súčet podielov nameraných priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných expozičných limitov je menší ako 1 alebo rovný 1.
c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov.
3.a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako priemerný najvyššie prípustný expozičný limit, ale neprekročí 2-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu.
b) Práce, pri ktorých súčasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné účinky sa môžu sčítať, ak je predpoklad, že súčet podielov nameraných priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných expozičných limitov bude väčší ako 1 a menší ako 3 alebo rovný 3.
c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov.
d) Práce, pri ktorých odpoveď organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie chemických faktorov.
4.a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako 2- -násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu (havárie, mimoriadne udalosti).
b) Práce, pri ktorých súčasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné účinky sa môžu sčítať, ak je predpoklad, že súčet podielov nameraných priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných expozičných limitov bude väčší ako 3.
c) Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov zodpovedá kritériám kategórie 3, a zároveň sa u zamestnancov zisťujú zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k pôsobeniu chemických faktorov.
e) Karcinogénne a mutagénne faktory4)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a technická smerná hodnota, ak je ustanovená, nie je prekročená.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych faktorov.
3a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a pri ktorých je predpoklad, že expozícia neprekročí 1,5-násobok technickej smernej hodnoty.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych faktorov.
4.a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a pri ktorých je predpoklad, že expozícia prekročí 1,5-násobok technickej smernej hodnoty.
b) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a expozícia zodpovedá kritériám kategórie 3 uvedeným v písmene a), ale odpoveď organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie karcinogénnych a mutagénnych faktorov.
f) Faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých sa vyskytujú kožné senzibilizujúce faktory.
3.Práce, pri ktorých sa vyskytujú silné kožné senzibilizujúce faktory,1) dráždivé alebo akneigénne faktory, a pri danom spôsobe práce nemožno vylúčiť priamy kontakt s pokožkou zamestnanca.
4.Práce, pri ktorých sa vyskytujú faktory uvedené v kategórii 3, ale súčasne spolupôsobia ďalšie faktory, ktoré zvyšujú ich účinky (najmä tepelná záťaž, ultrafialové žiarenie), a u zamestnancov sa zisťujú kožné ochorenia vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.
g) Ionizujúce žiarenie
Charakteristika prác na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v kategóriách 2, 3 a 4 je uvedená v osobitnom predpise.5)
h) Elektromagnetické žiarenie6)
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok akčnej hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu, ale neprekračuje akčnú hodnotu expozície elektromagnetickému žiareniu.
3.Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov je vyššia ako akčná hodnota expozície elektromagnetickému žiareniu.
4.Neurčuje sa.
Optické žiarenie
i) Ultrafialové žiarenie7)
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok limitnej hodnoty expozície ultrafialovému žiareniu, ale neprekračuje limitnú hodnotu expozície ultrafialovému žiareniu.
3.Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako limitná hodnota expozície ultrafialovému žiareniu.
4.Neurčuje sa.
Optické žiarenie
j) Infračervené žiarenie7)
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok limitnej hodnoty expozície infračervenému žiareniu, ale neprekračuje limitnú hodnotu expozície infračervenému žiareniu.
3.Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako limitná hodnota expozície infračervenému žiareniu.
4.Neurčuje sa.
Optické žiarenie
k) Lasery7)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce s lasermi triedy 2, 2M a 3R.
b) Práce s lasermi triedy 3B a 4, pri ktorých technické zabezpečenie a spôsob používania vylučujú zásah zamestnancov priamym alebo odrazeným lúčom.
3.Práce s lasermi triedy 3B a 4, pri ktorých technické zabezpečenie a spôsob používania nevylučujú zásah zamestnancov priamym alebo odrazeným lúčom.
4.Neurčuje sa.
l) Biologické faktory8)
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 2 alebo skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok nešíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba.
3.Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba; podmienky a spôsob vykonávania práce predstavujú pre zamestnancov zvýšené riziko.
4.Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 4 a faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pre ktoré nie je dostupná účinná profylaxia a liečba.
m) Faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, pri ktorých sa vyskytujú silné senzibilizujúce faktory,1) ktoré môžu spôsobiť alergické ochorenie dýchacích ciest alebo očných spojoviek.
3.Práce, pri ktorých sa vyskytujú silné senzibilizujúce faktory, ktoré spôsobujú alergické ochorenie dýchacích ciest alebo očných spojoviek, a u vnímavých zamestnancov sa zisťujú zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.
4.Neurčuje sa.
n) Zvýšený tlak vzduchu
KategóriaCharakteristika prác
2.Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu do 100 kPa, ktoré pri prácach pod hladinou zodpovedajú hĺbke do 10 metrov.
3.Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu nad 100 kPa, ktoré pri prácach pod hladinou zodpovedajú hĺbke viac ako 10 metrov.
4.Neurčuje sa.
o) Fyzická záťaž9)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých
1. zmenový energetický výdaj (netto) neprekročí priemerné a prípustné hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien,
2. minútový energetický výdaj (netto) neprekročí prípustné hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien,
3. srdcová frekvencia neprekročí hodnoty priemernej zmenovej srdcovej frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien.
b) Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých
1. prípustné zmenové priemerné hodnoty pre prevažne dynamickú prácu a pre prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy nie sú prekročené,
2. počet pohybov za zmenu ani za minútu v závislosti od trvania sťahu a veľkosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej skupiny nie je prekročený,
3. krátkodobé zaťaženie svalov prevažne dynamickou prácou ani krátkodobo neprekročí prípustné hodnoty,
4. počet pohybov malých svalových skupín ruky a prstov neprekročí pri celozmenovej vynakladanej sile prípustné hodnoty.
c) Práce prevažne statické, vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých priemerná zmenová vynakladaná svalová sila neprekročí prípustné hodnoty.
d) Práce spojené s premiestňovaním bremien, pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje smerné hmotnostné hodnoty ustanovené osobitným predpisom.10)
e) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe (v sede, v stoji alebo pri striedaní polôh), pričom sú splnené kritériá z hľadiska hodnotenia pracovných polôh.
3.a) Práce, pri ktorých sú prekročené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 2.
b) Práce spojené s premiestňovaním bremien, pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje smerné hmotnostné hodnoty ustanovené osobitným predpisom,10) ale iné ukazovatele fyzickej záťaže (energetický výdaj a srdcová frekvencia) prekračujú kritériá uvedené v kategórii 2.
c) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoji s obmedzením pohybu dolných končatín a zmien polohy trupu a končatín, s vynúteným tempom práce.
d) Práce spojené s fyzickou a polohovou záťažou, ktorá sa preukázateľne podieľa na zmene zdravotného stavu (najmä poškodenie podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia).
4.Práce, pri ktorých sú splnené kritériá na zaradenie do kategórie 3 a pri ktorých navyše pôsobia ďalšie faktory (najmä chlad, vibrácie, vlhkosť), ktoré sa preukázateľne podieľajú na zmene zdravotného stavu (najmä poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia).
p) Psychická pracovná záťaž9)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce pri ktorých psychická pracovná záťaž vyplývajúca z nasledujúcich charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje tretí stupeň podľa použitej metódy:11)
1. nárazová práca alebo práca pod časovým tlakom,
2. vnútené pracovné tempo,
3. monotónnosť,
4. hluk alebo iné vplyvy narúšajúce sústredenie pri prácach skupín I a II,12)
5. vysoká pravdepodobnosť sociálnych interakcií,
6. hmotná a organizačná zodpovednosť,
7. riziko ohrozenia života a zdravia vlastného alebo iných osôb,
8. zmenová, nočná alebo nadčasová práca,
9. neštandardné pracovné prostredie,13)
10. fyzický diskomfort alebo
11. zvýšená senzorická záťaž, alebo práce zaradené do kategórie 3 alebo 4 vo faktoroch uvedených najmä v písmenách b), e), g) a l) tejto prílohy, alebo ďalšie charakteristiky práce a pracovného prostredia, ktoré môžu zvyšovať psychickú záťaž.
b) Práce, pri ktorých subjektívna odpoveď zamestnancov na psychickú pracovnú záťaž u viac ako polovice zamestnancov vykonávajúcich hodnotené práce dosahuje maximálny stupeň alebo negatívnu intenzitu podľa jednej metódy alebo kombinácie viacerých použitých metód,11) alebo podľa špecifických metód podľa aktuálnych odborných poznatkov.
3.a) Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž vyplývajúca z charakteristík práce a pracovného prostredia uvedených v kategórii 2 dosahuje štvrtý stupeň podľa použitej metódy.11)
b) Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž vyplývajúca z charakteristík práce a pracovného prostredia uvedených v kategórii 2 dosahuje tretí stupeň podľa použitej metódy,11) a súčasne subjektívna odpoveď zamestnancov na psychickú pracovnú záťaž u viac ako polovice zamestnancov vykonávajúcich hodnotené práce dosahuje maximálny stupeň alebo negatívnu intenzitu podľa jednej metódy alebo kombinácie viacerých použitých metód,11) alebo podľa špecifických metód podľa aktuálnych odborných poznatkov.
4.Neurčuje sa.
r) Záťaž teplom a chladom14)
KategóriaCharakteristika prác
2.a) Práce, pri ktorých nie sú prekročené smerné hodnoty dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom.
b) Práce v priestoroch, v ktorých sa z technologických dôvodov udržiavajú pracovné podmienky s parametrami nižšími, aké by zodpovedali danému energetickému výdaju zamestnanca, ale operatívna teplota neklesne pod 4 °C.
3.a) Práce, pri ktorých sú prekročené smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom alebo krátkodobo únosnej záťaže teplom.
b) Práce vykonávané dlhšie ako 4 hodiny za pracovnú zmenu v priestoroch, kde je z technologických dôvodov operatívna teplota udržiavaná na hodnote 4 °C a nižšej.
c) Práce spojené so striedaním veľkých teplotných rozdielov (najmä v chladiarniach alebo mraziarňach) pri frekvencii striedania vyššej ako 15-krát za pracovnú zmenu alebo v intervaloch striedania kratších ako 30 minút.
d) Práce, pri ktorých sú prekročené kritériá prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca.
4.Neurčuje sa.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE

Návrh na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o

1. zamestnávateľovi a pracovisku:

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,

b) meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,

c) právnu formu, zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

d) názov pracoviska,

e) počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,

f) počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,

g) názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,

h) opis prác,

2. faktoroch práce a pracovného prostredia:

a) posúdenie rizika15) s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,

b) kategóriu práce,

c) pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,

3. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

a) vykonaných,

b) plánovaných vrátane časového harmonogramu,

4. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

pracovnú zdravotnú službu16) (názov, sídlo, IČO).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskejrepubliky č. 300/2007 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskejrepubliky č. 555/2006 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskejrepubliky č. 629/2005 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskejrepubliky č. 301/2007 Z. z.

5) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

7) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciu umelému optickému žiareniu.

8) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

9) § 38 zákona č. 355/2007 Z. z.

10) Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

11) § 38 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.

12) Príloha č. 2 tabuľka č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskejrepubliky č. 115/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskejrepubliky č. 555/2006 Z. z.

13) § 36 zákona č. 355/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskejrepubliky č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov.

14) § 37 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

15) Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z.

16) § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.