Vyhláška č. 448/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Čiastka 190/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.08.2019