Vyhláška č. 447/2007 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2006 Z. z.

Čiastka 190/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2007 Aktuálne znenie