Vyhláška č. 444/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2007 Aktuálne znenie