Nariadenie vlády č. 430/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív

Čiastka 188/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007