Oznámenie č. 421/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 183/2007
Platnosť od 08.09.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.