Nariadenie vlády č. 409/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

(v znení č. 212/2010 Z. z., 212/2010 Z. z.)

Čiastka 177/2007
Platnosť od 01.09.2007
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

okrem § 18 ods. 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2008

OBSAH

Základné ustanovenia (§ 1 - § 2)
Preprava plynu (§ 10 - § 13)
Distribúcia plynu (§ 14 - § 17)
Dodávka plynu (§ 18 - § 23)
Preťaženie siete (§ 24 - § 25)
Vyvažovanie (§ 27 - § 34)
Záverečné ustanovenia (§ 35 - § 36)