Nariadenie vlády č. 396/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z.

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007 do30.04.2010
Najbližšie účinné znenie 01.09.2007
Zrušený 168/2010 Z. z.

OBSAH

396

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 26 písm. e) sa číslica „5“ nahrádza číslicou „4a“.

2. Za § 74b sa vkladá § 74c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠74c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007

Nové typy náhradných katalyzátorov, ktorým nebolo udelené typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády, nemožno od 1. januára 2009 uvádzať na trh ani montovať na vozidlá.“.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Komisie 2006/120/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa opravuje a mení a dopĺňa smernica 2005/30/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 330, 28. 11. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Robert Fico v. r.