Oznámenie č. 383/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku

Čiastka 168/2007
Platnosť od 23.08.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 23. augusta 2007 s výnimkou § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.